La vie est comme une bicyclette

La vie est comme une bicyclette

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.”

– Albert Einstein –

 Lần đầu làm quote, chọn ngay quote của Einstein. Mình có một niềm tin mãnh liệt vào mối liên hệ giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Tất cả các quy luật của chúng ở một chừng mực nào đó là tương tự nhau. Chả thế mà quote nào của AE cũng đều ngắn gọn mà thâm thúy cả 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s